WZORY DOKUMENTÓW - PACZKI

Nazwa Rozmiar
CZESC-1.zip 456,9k
CZESC-2.zip 152,8k
CZESC-3.zip 205,5k
CZESC-4.zip 113,0k
CZESC-5.zip 70,4k
Wyświetlanie 5 rezultatów.

CZĘŚĆ I. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wyświetlanie 27 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
01_Akt notarialny.rtf 124,6k
02_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie zmiany w treści umowy spółki.rtf 58,2k
03_Zawiadomienie sp. z o.o. o zbyciu udziałów.rtf 57,2k
04_Oświadczenie wspólnika o przystąpieniu do spółki.rtf 58,8k
05_Wzór zgłoszenia spółki do rejestru - wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.rtf 644,2k
05a_Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.rtf 547,9k
06_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie powołania członków zarządu spółki.rtf 60,2k
07_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie zawieszenia członka zarządu spółki.rtf 57,8k
08_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie odwołania członka zarządu spólki.rtf 56,7k
09_Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu.rtf 54,2k
10_Pełnomocnictwo szczególne.rtf 55,6k
11_Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa.rtf 52,9k
12_Ustanowienie prokury.rtf 54,0k
13_Odwołanie prokury.rtf 54,3k
14_Zawiadomienie o stosunku dominacji.rtf 55,7k
15_Uchwała zarządu sp. z o.o. w przedmiocie wypłaty zaliczki na dywidendę.rtf 56,1k
16_Zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników sp. zo.o..rtf 58,0k
17_Regulamin zgromadzenia wspólników sp. z o.o..rtf 101,6k
18_Oświadczenie członków zarządu sp. z o.o. o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.rtf 55,0k
19_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.rtf 60,5k
20_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego.rtf 62,0k
21_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015.rtf 58,5k
22_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników.rtf 60,3k
23_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie zwrotu nałożonych dopłat.rtf 57,9k
24_Uchwała zarządu sp. z o.o. w przedmiocie zwrotu nałożonych dopłat.rtf 56,3k
25_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie dokonania czynności o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego spółki.rtf 57,7k
26_Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w przedmiocie rozwiązania spółki.rtf 56,5k
Wyświetlanie 27 rezultatów.

CZĘŚĆ II. DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY

Wyświetlanie 14 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
27_Umowa o pracę na czas nieokreślony.rtf 71,1k
28_Umowa o pracę na czas określony.rtf 72,3k
29_Umowa o pracę na okres próbny.rtf 71,2k
30_Umowa przedwstępna do umowy o pracę.rtf 73,5k
31_Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.rtf 61,8k
32_Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę.rtf 63,2k
33_Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.rtf 55,0k
34_Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę.rtf 60,8k
35_Umowa o pracę na czas zastępstwa.rtf 68,0k
36_Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.rtf 69,8k
37_Świadectwo pracy.rtf 86,7k
38_Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej.rtf 56,9k
39_Oświadczenie pracownika w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę.rtf 56,4k
40_Regulamin pracy.rtf 144,4k
Wyświetlanie 14 rezultatów.

CZĘŚĆ III. UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Wyświetlanie 19 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
41_Umowa sprzedaży udziałów.rtf 72,2k
42_Kontrakt menedżerski.rtf 94,6k
43_Umowa cesji.rtf 82,9k
44_Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów.rtf 59,5k
45_Oferta handlowa.rtf 58,1k
46_Umowa outsourcingu logistycznego.rtf 74,1k
47_Umowa sprzedaży.rtf 70,2k
48_Umowa przedwstępna sprzedaży.rtf 68,5k
49_Umowa o dzieło.rtf 79,1k
50_Umowa dzierżawy.rtf 82,8k
51_Umowa najmu lokalu.rtf 77,4k
52_Umowa podnajmu lokalu.rtf 84,8k
53_Umowa użyczenia.rtf 76,9k
54_Umowa pożyczki.rtf 70,2k
55_Umowa przejęcia długu.rtf 72,9k
56_Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie.rtf 70,1k
57_Weksel.rtf 54,0k
58_Deklaracja wekslowa.rtf 64,2k
59_Wezwanie do wykupu weksla.rtf 56,1k
Wyświetlanie 19 rezultatów.

CZĘŚĆ IV. PISMA SĄDOWE


Nazwa Rozmiar
60_Przedsądowe wezwanie do zapłaty.rtf 61,4k
61_Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.rtf 61,8k
62_Formularz pozwu procesowego.rtf 224,4k
63_Pozew w postępowaniu nakazowym.rtf 66,5k
64_Cofnięcie pozwu.rtf 56,0k
65_Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.rtf 58,5k
66_Apelacja powoda.rtf 91,5k
67_Sprzeciw od wyroku zaocznego.rtf 62,0k
68_Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości.rtf 58,2k
69_Skarga na przewlekłość postępowania.rtf 59,0k
Wyświetlanie 10 rezultatów.

CZĘŚĆ V. PISMA EGZEKUCYJNE

Nazwa Rozmiar
70_Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.rtf 62,0k
71_Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.rtf 67,0k
72_Skarga dłużnika na czynności komornika.rtf 60,9k
73_Wniosek dłużnika o umorzenie egzekucji.rtf 58,5k
74_Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji.rtf 56,7k
75_Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.rtf 63,0k
76_Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości.rtf 57,0k
Wyświetlanie 7 rezultatów.