Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1.1. Zmiany w treści umowy spółki

2. Udziały
2.1. Zbycie udziałów
2.2. Umorzenie udziałów
2.3. Księga udziałów

3. Lista wspólników

4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki

5. Kwestia dopłat w spółce

6. Indywidualna kontrola wspólników

7. Przystąpienie wspólnika do spółki

8. Problem wyłączenia wspólnika

9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru

10. Urząd Statystyczny

11. Rachunek bankowy

12. Urząd Skarbowy

13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

14. Zarząd spółki
14.1. Powołanie członka zarządu spółki
14.2. Okres powołania
14.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki
14.4. Zawieszenie członka zarządu
14.5. Odwołanie członka zarządu
14.6. Rezygnacja członka zarządu

15. Pełnomocnictwo
15.1. Istota pełnomocnictwa
15.2. Treść pełnomocnictwa
15.3. Rodzaje pełnomocnictwa
15.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa
15.5. Pełnomocnik
15.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania

16. Prokura
16.1. Istota prokury
16.2. Rodzaje prokury
16.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury
16.4. Odpowiedzialność prokurenta

17. Stosunek dominacji
17.1. Rodzaje dominacji
17.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji

18. Zaliczka na dywidendę

19. Zgromadzenie wspólników
19.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników
19.2. Zakres uprawnień wspólnika
19.3. Ważność uchwał podjętych po terminie
19.4. Regulamin zgromadzenia wspólników

20. Kapitał zakładowy
20.1. Podwyższenie kapitału zakładowego
20.2. Obniżenie kapitału zakładowego

21. Podział zysku

22. Dopłaty
22.1. Zwrot dopłat

23. Umowa z inną spółką

24. Rozwiązanie i likwidacja spółki

CZĘŚĆ II. DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY

1. Umowa o pracę na czas nieokreślony
1.1. Zasadnicza treść umowy

2.Umowa o pracę na czas określony

3. Umowa o pracę na okres próbny

4. Umowa przedwstępna do umowy o pracę
4.1. Cel umowy
4.2. Kwestia odszkodowania
4.3. Przedawnienie roszczeń

5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
5.2. Przyczyny rozwiązania umowy

6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
6.1. Forma wypowiedzenia

7. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia

8. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę

9. Umowa na zastępstwo

10. Odpowiedzialność materialna pracownika
10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej
10.2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika
10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie
10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego
10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna

11. Świadectwo pracy
11.1. Treść świadectwa pracy
11.2. Terminy
11.3. Odszkodowanie

12. Kara porządkowa
12.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika
12.2. Rodzaje kar
12.3. Terminy
12.4. Wysłuchanie pracownika
12.5. Sprzeciw pracownika

13. Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę
13.1. Istota potrąceń
13.2. Zasady dokonywania potrąceń

14. Regulamin pracy

CZĘŚĆ III. UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

1. Umowa sprzedaży udziałów
1.1. Sprzedaż udziałów
1.2. Forma zawarcia umowy

2. Kontrakt menedżerski
2.1. Istota kontraktu menedżerskiego
2.2. Typy kontraktów menedżerskich
2.3. Najważniejsze elementy kontraktu

3. Przelew wierzytelności
3.1. Istota przelewu wierzytelności

4. Potrącenie
4.1. Istota potrącenia
4.2. Treść potrącenia
4.3. Przesłanki potrącenia
4.4. Jednoznaczność oświadczenia

5. Oferta
5.1. Istota oferty
5.2. Związanie ofertą
5.3. Odpowiedź na ofertę
5.4. Zmiany w treści oferty
5.5. Oferty składane drogą elektroniczną

6. Umowa outsourcingu
6.1. Istota umowy outsourcingu
6.2. Odpowiedzialność

7. Umowa sprzedaży
7.1. Istotne elementy umowy

8. Elementy umowy o charakterze dodatkowym
8.1. Termin
8.2. Warunek
8.3. Zaliczka i zadatek
8.4. Kara umowna

9. Przedwstępna umowa sprzedaży
9.1. Istota umowy przedwstępnej
9.2. Treść umowy
9.3. Forma zawarcia umowy
9.4. Przedawnienie

10. Umowa o dzieło
10.1. Istota umowy o dzieło
10.2. Wynagrodzenie
10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła
10.4. Odstąpienie od umowy
10.5. Przedawnienie roszczeń

11. Umowa dzierżawy
11.1. Istota umowy dzierżawy
11.2. Obowiązki

12. Najem lokalu
12.1. Istota najmu
12.2. Obowiązki wynajmującego
12.3. Obowiązki najemcy
12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu
12.5. Okres trwania umowy
12.6. Prawo zastawu

13. Użyczenie
13.1. Istota umowy użyczenia
13.2. Udział osoby trzeciej
13.3. Obowiązki stron umowy
13.4. Czas trwania umowy
13.5. Przedawnienie roszczeń

14. Pożyczka
14.1. Istota pożyczki
14.2. Forma umowy
14.3. Treść umowy
14.4. Spłata pożyczki
14.5. Przedawnienie

15. Przejęcie długu
15.1. Istota przejęcia długu
15.2. Warianty przejęcia długu
15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności

16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
16.1. Istota przewłaszczenia
16.2. Forma przewłaszczenia
16.3. Przedmiot przewłaszczenia
16.4. Przewłaszczenie a zastaw
16.5. Skutki przewłaszczenia

17. Zabezpieczenie wekslowe
17.1. Istota weksla in blanco
17.2. Deklaracja wekslowa
17.3. Skutki wypełnienia weksla
17.4. Klauzule wekslowe
17.5. Wezwanie do wykupu weksla
17.6. Sprzedaż weksla
17.7. Poręczenie wekslowe
17.8. Zwrot weksla
17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego

CZĘŚĆ IV. PISMA SĄDOWE

1. Wezwanie do zapłaty
1.1. Istota wezwania do zapłaty
1.2. Elementy wezwania
1.3. Wadliwość wezwania
1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty
1.5. Biuro Informacji Gospodarczej

2. Zwolnienie od kosztów sądowych
2.1. Tryb postępowania
2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych
2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku

3. Pozew w postępowaniu upominawczym
3.1. Formularz
3.2. Pozew
3.3. Właściwość sądów
3.4. Podstawa wydania nakazu
3.5. Skutki wydania nakazu

4. Pozew w postępowaniu nakazowym
4.1. Pozew
4.2. Właściwość sądu
4.3. Prekluzja dowodowa
4.4. Skutki wydania nakazu

5. Cofnięcie pozwu
5.1. Istota cofnięcia pozwu
5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu

6. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty

7. Apelacja
7.1. Istota apelacji
7.2. Termin
7.3. Procedura
7.4. Właściwość sądu
7.5. Treść apelacji

8. Sprzeciw od wyroku zaocznego

9. Rygor natychmiastowej wykonalności

10. Uzasadnienie i doręczenie wyroku

11. Zaskarżenie wyroku zaocznego

12. Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu

13. Ogłoszenie upadłości
13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości
13.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
13.3. Elementy wniosku
13.4. Załączniki do wniosku
13.5 Przesłanki upadłości
13.6. Skutki upadłości

14. Bezskuteczność czynności upadłego

15. Skarga na przewlekłość postępowania
15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi
15.2. Właściwość sądu
15.3. Treść skargi
15.4. Procedura

CZĘŚĆ V. PISMA EGZEKUCYJNE

1. Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności
1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa
1.2. Termin
1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny

2. Powództwa przeciwegzekucyjne
2.1. Powództwo opozycyjne
2.2. Powództwo ekscydencyjne

3. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego

4. Skarga dłużnika na czynności komornika
4.1. Podstawa skargi
4.2. Termin rozpoznania skargi
4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi
4.4. Skutki wniesienia skargi
4.5. Kary dyscyplinarne

5. Umorzenie egzekucji
5.1. Podstawy umorzenia
5.2. Skutki umorzenia

6. Zawieszenie egzekucji
6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji
6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania
6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa
6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu

7. Egzekucja z nieruchomości
7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości
7.2. Zajęcie nieruchomości
7.3. Zarząd zajętą nieruchomością
7.4. Opis i oszacowanie
7.5. Licytacja nieruchomości
7.6. Rękojmia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości

8. Egzekucja z ruchomości
8.1. Istota egzekucji z ruchomości
8.2. Sprzedaż ruchomości